Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9874
Title: Ảnh hưởng thành phần bột khoáng đến khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa nóng
Other Titles: Effects of mineral filler on the rutting resistance of hot mix asphalt concrete
Authors: Trần, Thị Thu Thảo
Lê, Đức Châu
Đặng, Trần Đăng Khoa
...
Keywords: Bê tông nhựa nóng
Bột khoáng
Bột vôi thủy hóa
Bột đá tận dụng
Khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.2, 2019; Trang 53 - 56.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9874
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuongThanhPhanBotKhoang.TT.pdfTóm tắt75.26 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuongThanhPhanBotKhoang.TV.pdfNội dung567.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.