Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9869
Title: Hoàn thiện quản trị công ty nhằm nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: Enhancing Corporate Governance to Facilitating the Sustainability Reports of Vietnamese listed Companies
Authors: Đoàn, Ngọc Phi Anh, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Xuân Linh
Đoàn, Thị Hương
Võ, Văn Cương
Nguyễn, Hữu Hòa
Keywords: Công bố thông tin
Nhân tố ảnh hưởng
Phát triển bền vững
Doanh nghiệp
Báo cáo thường niên
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA - 11-TT; 234 trang
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về quản trị công ty với công bố thông tin phát triển bền vững trong doanh nghiệp; Chương 2: Phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9869
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanNgocPhiAnh.TT.pdfTóm tắt9.51 MBAdobe PDFView/Open
DoanNgocPhiAnh.TV.pdfToàn văn23.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.