Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9862
Title: Quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Management of Legal Education Work for Students of University of Foreign Languages Studies, Danang University
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Anh, TS.
Nguyễn, Xuân Vĩnh
Đặng, Ngọc Kim Nguyên
Nguyễn, Hoài Nam
Keywords: Quản lý giáo dục
Pháp luật
Sinh viên
Giáo dục pháp luật
Đạo đức
Issue Date: 2019-05
Publisher: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017 - ĐN05-07; 163 trang
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác giáo dục pháp luật; Chương 2: Thực trạng quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Chương 3: Các biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9862
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoangAnh.TT.pdfTóm tắt2.14 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThihoangAnh.TV.pdfToàn văn4.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.