Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9795
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực tự chủ trong học tập đối với năng lực tiếng Anh của sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng
Other Titles: A Study on the Effect of Learner Autonomy on English Proficiency of Students of University Education Institution Members of the University of Danang
Authors: Hồ, Sĩ Thắng Kiệt, TS.
Chu, Văn Đa, ThS.
Nguyễn, Thị Ngọc Linh, ThS.
Keywords: Năng lực tự chủ trong học tập
Năng lực tiếng Anh
Sự tương quan
Quá trình học tập
Phương pháp dạy học theo dự án
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN05-08; 137 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan các nghiên cứu trước đây; Chương 2: Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bình luận; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9795
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoSiThangKiet.TT.pdfTóm tắt793.87 kBAdobe PDFView/Open
HoSiThangKiet.TV.pdfToàn văn20.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.