Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9794
Title: Nghhiên cứu, làm rõ được các đặc trưng và tác động của sóng chấn động do hoạt động thi công xây dựng gây ra trong các loại nền đất khu vực thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Lan, TS
Nguyễn, Tấn Thôi, KS
Tăng, Quốc Việt, KS
Châu, Ngọc Bảo, KS
Trầm, Chí Thiện
Lê, Khánh Toàn, TS
Keywords: Sóng chấn động
Thi công xây dựng
Bán kính ảnh hưởng
Vận tốc đỉnh
Phần tử hữu hạn
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-12-TT; 245 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý thuyết phân tích lan truyền sóng trong nền đất; Chương 2: Xây dựng hệ thống đo đạc, quan trắc lan truyền sóng trong nền đất; Chương 3: Thực nghiệm đo đạc lan truyền sóng do hoạt động thi công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9794
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLan.TT.pdfTóm tắt1.57 MBAdobe PDFView/Open
NguyenLan.TV.pdfToàn văn20.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.