Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9779
Title: Xây dựng thuật toán tối ưu đánh giá tính bền vững (Robustness) của hệ thống điều khiển được kết nối mạng (Networked control system-NECs)
Other Titles: Designing a Method for Robustness Assessment of a Networked Control System
Authors: Trần, Thị Minh Dung
Lưu, Ngọc An
Giáp, Quang Huy
Keywords: Consensus
Robustness index
Networked control system
ADMM
Hệ thống điều khiển được kết nối mạng
Tự động hóa
Issue Date: 2019-02
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-03; 120 trang.
Table of contents: 1. Mở đầu; 2. Tổng quan về thuật toán "Consensus"; 3. Phương pháp mới để đánh giá tính bền vững của NeCS; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9779
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMinhDung.TT.pdfTóm tắt4.64 MBAdobe PDFView/Open
TranThiMinhDung.TV.pdfToàn văn16.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.