Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9728
Title: Nghiên cứu phân tích và dự báo lượng phát thải khí CO₂ và CH₄ trên hồ thủy điện Sông Bung 4, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: CO₂ and CH₄ emissions analysis and monitoring from hydropower reservoir Song Bung 4, Nam Giang, Quang Nam province
Authors: Trần, Thị Thanh Trang
Lê, Phước Cường
Keywords: Phân tích hóa học
Khí nhà kính
Hồ thủy điện
Phát thải
Sông Bung 4
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 171 - 175.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9728
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuPhanTich.TT.pdfTóm tắt78.69 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuPhanTich.TV.pdfNội dung1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.