Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9722
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy điện mặt trời Phong Điền đến lưới điện tỉnh Thừa Thiên - Huế
Other Titles: Surveying the impact of Phong Dien photovoltaic plant on Thua Thien - Hue grid
Authors: Dương, Minh Quân
Hoàng, Dũng
Mã, Phước Khánh
...
Keywords: Nguồn phân tán
PV
Hệ thống điện
Ổn định tĩnh
Ổn định động
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 59 - 63.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9722
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt73.8 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuong.TV.pdfNội dung689.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.