Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9678
Title: Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của lưới điện phân phối mạch vòng kín - vận hành hở bằng phương pháp trạng thái
Other Titles: Calculating reliability indices of open - loop distribution networks based on the state method
Authors: Nguyễn, Hữu Hiếu
Trịnh, Trung Hiếu
Trần, Tấn Vinh
Keywords: Độ tin cậy
Lưới điện phân phối mạch vòng
Thao tác đổi nối
Phương pháp trạng thái
Phân tích ảnh hưởng hỏng hóc
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 26 - 30.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9678
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToan.TT.pdfTóm tắt76.6 kBAdobe PDFView/Open
TinhToan.TV.pdfNội dung651.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.