Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9671
Title: Thông gió tự nhiên cho nhà đơn lẻ bằng ống khói nhiệt thẳng đứng: ảnh hưởng của kích thước và vị trí lỗ thông gió lên hiệu quả thông gió
Other Titles: Natural ventilation of a single house by a vertical solar chimney: effects of the location and size of the opening on ventilation effectiveness
Authors: Nguyễn, Quốc Ý
Keywords: Thông gió tự nhiên
Nhà đơn lẻ
Ống khói nhiệt
Lỗ thông gió
Lưu lượng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 88 - 92.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9671
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThongGioTuNhien.TT.pdfTóm tắt72.83 kBAdobe PDFView/Open
ThongGioTuNhien.TV.pdfNội dung885.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.