Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9661
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển inverter tới trào lưu công suất trong lưới điện Microgrids vận hành độc lập ba pha cân bằng
Other Titles: A study on the impact of inverter control parameters on power flow in three-phase balanced islanded Microgrid systems
Authors: Nguyễn, Quang Ninh
Võ, Thanh Hải
Lê, Đình Dương
Keywords: Hệ thống điện nhỏ
Vận hành độc lập
Trào lưu công suất
Ba pha cân bằng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 64 - 67.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9661
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt73.66 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuong.TV.pdfNội dung885.33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.