Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9644
Title: Nghiên cứu sử dụng muội silic trong sản xuất bê tông cường độ cao
Other Titles: Study of High Strength Conerete Using silica Fume
Authors: Bạch, Quốc Sĩ, TS.
Bạch, Quốc Tiến, TS.
Trần, Thế Truyền, PGS.TS.
Phan, Nhật Long, ThS.
Keywords: Xây dựng
Muội silic
Bê tông bột hoạt tính
Issue Date: 2019-02
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-07; 245 trang.
Table of contents: Chương 1.Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Chương 2.Nghiên cứu tổng quan; Chương 3.Vật liệu và phương pháp thử; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9644
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BachQuocSi.TT.pdfTóm tắt7.84 MBAdobe PDFView/Open
BachQuocSi.TV.pdfToàn văn12.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.