Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9622
Title: Nghiên cứu hệ thống bài tập kỹ thuật trong giảng dạy môn bóng rổ cho sinh viên lớp bóng rổ nâng cao tại Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Research on the Technical Exercise System in Basketball Teaching for Advanced Basketball Students at Da Nang University
Authors: Trần, Vĩnh An. ThS.
Đỗ, Quốc Hùng, ThS.
Trần, Văn Huệ
Keywords: Bài tập kỹ thuật
Bóng rổ
Lớp bóng rổ nâng cao
Sinh viên Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Cơ sở. Mã số: T2017-ĐN01-01; 81 trang.
Table of contents: Chương 1. Đánh giá thực trạng việc giảng dạy môn bóng rổ tại Đại học Đà Nẵng; Chương 2. Những căn cứ khoa học để hoàn thiện hệ thống bài tập kỹ thuật và các nguyên tắc khi lựa chọn Test đánh giá môn học bóng rổ cho sinh viên lớp bóng rổ nâng cao tại Đại học Đà Nẵng; Chương 3. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống bài tập kỹ thuật và xác định Test đánh giá môn học bóng rổ cho sinh viên lớp bóng rổ nâng cao tại Đại học Đà Nẵng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9622
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVinhAn.TT.pdfTóm tắt1.62 MBAdobe PDFView/Open
TranVinhAn.TV.pdfToàn văn5.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.