Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9617
Title: Hiện trạng và sự biến động rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1990 - 2010
Other Titles: Status and fluctuations of mangrove forest in Nui Thanh district, Quang Nam province in period 1990 - 2010
Authors: Đoạn, Chí Cường
Phạm, Tài Minh
Hồ, Đắc Thái Hoàng
...
Keywords: Rừng ngập mặn
Đước
Mắm
Bần
Huyện Núi Thành
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(92). 2015; Trang 80 - 84.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9617
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HienTrang.TT.pdfTóm tắt89.03 kBAdobe PDFView/Open
HienTrang.TV.pdfNội dung236.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.