Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9583
Title: Sử dụng công cụ FFC-WRED đánh giá ảnh hưởng của mật độ trạm đo mưa tới dòng chảy lũ đến các hồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Using the FFC-WRED tool to evaluate the impact of rain gauging station density on flood flow in Da Nang city's reservoirs
Authors: Võ, Ngọc Dương
Nguyễn, Quang Bình
Nguyễn, Thị Tường Vân
Keywords: Dòng chảy lũ
Mật độ trạm đo mưa
TCVN 9845-2013
QP.TL.C-6-77
FFC-WRED
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(130). 2018; Trang 17 - 20.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9583
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungCongCuFFC-WRED.TT.pdfTóm tắt87.95 kBAdobe PDFView/Open
SuDungCongCuFFC-WRED.TV.pdfNội dung617.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.