Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9580
Title: So sánh các kỹ thuật phân tích và xác định quy luật diễn biến đường bờ biển vịnh Đà Nẵng bằng ảnh viễn thám
Other Titles: Inter-comparing the analysis techniques and determining law of shoreline change of Da Nang bay by remote sensing images
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Keywords: Diễn biến đường bờ
NDWI
MNDWI
AWEI
Tỷ số ảnh
Ảnh viễn thám
Vịnh Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(130). 2018; Trang 7 - 11.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9580
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoSanhCacKyThuatPhanTich.TT.pdfTóm tắt84.17 kBAdobe PDFView/Open
SoSanhCacKyThuatPhanTich.TV.pdfNội dung769.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.