Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9579
Title: So sánh các phương pháp phân tích ổn định đập đất hiện nay
Other Titles: Comparison of earthen dam stability analysis methods
Authors: Nguyễn, Thanh Quang
Nguyễn, Thế Hùng
Châu, Trường Linh
Keywords: Đập đất
Ổn định
Phần tử hữu hạn
Plaxis
Geoslope
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(130). 2018; Trang 51 - 55.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9579
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoSanh.TT.pdfTóm tắt80.75 kBAdobe PDFView/Open
SoSanh.TV.pdfNội dung960.32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.