Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9572
Title: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp xử lý nước ngầm tại đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Assessing reality of groundwater quality and proposing a groundwater treatment solution fer Tam Hai island, Nui Thanh district, Quang Nam province
Authors: Lê, Thị Xuân Thùy
Nguyễn, Tấn Thành
Keywords: Nước ngầm
Nhiễm phèn
Vật liệu lọc
Mô hình lọc nước
Núi Thành
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(130). 2018; Trang 87 - 91.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9572
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaHienTrangChatLuongNuocNgam.TT.pdfTóm tắt83.91 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaHienTrangChatLuongNuocNgam.TV.pdfNội dung523.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.