Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9567
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong bài toán tối ưu hóa vị trí và dung lượng thiết bị phục hồi điện áp động để cải thiện sụt áp ngắn hạn trong lưới phân phối
Other Titles: An analysis of influential parameters in the problem of optimizing the size and placement of dynamic voltage restorer for voltage sag mitigation in distribution system
Authors: Bạch, Quốc Khánh
Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Lưới phân phối
Chất lượng điện áp
Sụt giảm điện áp ngắn hạn
Thiết bị phục hồi điện áp động - DVR
Tối ưu hóa
Giải thuật gen - GA
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(130). 2018; Trang 31 - 35.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9567
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichCacYeuToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt82.65 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichCacYeuToAnhHuong.TV.pdfNội dung700.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.