Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9560
Title: Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mưa cực hạn phục vụ giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
Other Titles: Study to Build an Extreme Rainfall Database for Disaster Mitigation in the Central and Highlands, Vietnam
Authors: Nguyễn, Chí Công, PGS.TS.
Nguyễn, Vĩnh Long, ThS.
Keywords: Phân tích mưa vùng
Mưa cực hạn
Bản đồ mưa
Miền Trung
Tây Nguyên
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-02; 193 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tình hình khí hậu vùng nghiên cứu; Chương 2.Phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mưa cực hạn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9560
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenChiCong.TT.pdfTóm tắt3.17 MBAdobe PDFView/Open
NguyenChiCong.TV.pdfToàn văn15.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.