Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9541
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn đến sự phát triển thể chất của sinh viên Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Research the Effect of Badminton Elective on the Physical Devel-opment of Danang University Students
Authors: Phan, Ngọc Thiết Kế, ThS.
Nguyễn, Xuân Hiền, ThS.
Phạm, Tuấn Hùng, TS.
Keywords: Cầu lông
Thể chất
Sinh viên
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2017-ĐN01-03; 179 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Chương 2. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9541
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanNgocThietKe.TT.pdfTóm tắt2.1 MBAdobe PDFView/Open
PhanNgocThietKe.TV.pdfToàn văn11.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.