Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9530
Title: Sử dụng CGA để trích chọn đặc tính trong nhận dạng hành động con người
Other Titles: The Feature Selection Method based CGA in Human Activity Recognition
Authors: Nguyễn, Năng Hùng Vân
Phạm, Minh Tuấn
Đỗ, Phúc Hảo
Keywords: Mọc máy
Đại số hình học
Nhận dạng hành động
Trích chọn đặc tính
Xử lý ảnh
Issue Date: 2018
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-18; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về nhận dạng hành động con người; Chương 2. Sử dụng CGA để trích chọn đặc tính trong nhận dạng hành động con người; Chương 3. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9530
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyeNangHungVan.TV.pdfToàn văn10.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.