Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9467
Title: Ứng dụng mô hình EGSB kết hợp Anammox để xử lý Nitơ trong nước rỉ rác cũ từ bãi chôn lấp Gò Cát - TP Hồ Chí Minh
Other Titles: Application of EGSB system combined with Anammox for nitrogen treatment in leachate from Go Cat old landfill in Ho Chi Minh city
Authors: Phan, Thị Thanh Thủy
Đặng, Đình Nô
Nguyễn, Văn Việt
Keywords: Mô hình EGSB (Expanded Granular Sludge Bed Reactor)
Quá trình anammox
Hiệu quả loại bỏ nitơ
Nước rỉ rác
Nồng độ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 250 - 253.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9467
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungMoHinhEGSB.TT.pdfTóm tắt101.43 kBAdobe PDFView/Open
UngDungMoHinhEGSB.TV.pdfNội dung383.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.