Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9461
Title: Xây dựng chương trình tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol
Other Titles: Building calculation programmes of thermodynamic parameters of internal combustion engines using gasoline-ethanol fuel blends
Authors: Nguyễn, Lê Châu Thành
Phạm, Minh Mận
Nguyễn, Hoài
Keywords: Tính toán quá trình cháy
Động cơ sử dụng xăng-ethanol
Nhiên liệu sạch
Giảm ô nhiễm môi trường;
Tỉ số nén động cơ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 215 - 220.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9461
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungChuongTinhToan.TT.pdfTóm tắt74.33 kBAdobe PDFView/Open
XayDungChuongTinhToan.TV.pdfNội dung422.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.