Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9431
Title: Ứng dụng camera Kinect trong xây dựng mô hình chấm điểm động tác võ cổ truyền Việt Nam
Other Titles: Using the Kinect camera in constructing models for grading movements of Vietnamese traditional martial art
Authors: Nguyễn, Tường Thành
Nguyễn, Đăng Tuyên
Lê, Dũng
...
Keywords: Dữ liệu khung xương
Chấm điểm động tác
Véc tơ chi
Tự rèn luyện
Võ Cổ truyền Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 221 - 224.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9431
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungCameraKinect.TT.pdfTóm tắt85.32 kBAdobe PDFView/Open
UngDungCameraKinect.TV.pdfNội dung364.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.