Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9423
Title: Thực nghiệm xác định khối lượng, thành phần và tỉ lệ vật liệu tái chế trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak
Other Titles: Experiment of quantification, characterization and ratio of recycled materials in household solid waste in Buon Ma Thuot city, Daklak province
Authors: Nguyễn, Hoàng Phương
Nguyễn, Văn Quý
Đàm, Nguyễn Hoài An
Keywords: Chất thải rắn sinh hoạt
Tái chế
Buôn Ma Thuột
Quản lý tổng hợp chất thải rắn
Xã hội tuần hoàn tài nguyên
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 175 - 178.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9423
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThucNghiemXacDinhKhoiLuong.TT.pdfTóm tắt89.87 kBAdobe PDFView/Open
ThucNghiemXacDinhKhoiLuong.TV.pdfNội dung324.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.