Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9384
Title: Phân tích quá trình tăng cường thoát nhiệt của bề mặt đĩa phanh trên cơ sở truyền nhiệt cục bộ tại các rãnh làm mát
Other Titles: An analysis of the process of enhanced heat loss in brake disc surfaces based on local heat transfer with cooling flutes
Authors: Phạm, Minh Mận
Nguyễn, Lê Châu Thành
Nguyễn, Thị Hải Vân
Keywords: Đĩa phanh
Nhiệt động học
Truyền nhiệt cục bộ
Số Nusselt
Rãnh làm mát
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 107 - 110.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9384
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichQuaTrinhTangCuongThoatNhiet.TT.pdfTóm tắt84.34 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichQuaTrinhTangCuongThoatNhiet.TV.pdfNội dung444.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.