Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9343
Title: Mô phỏng và phân tích sự làm việc của pin mặt trời dựa trên mô hình một điốt và hai điốt
Other Titles: Simulation and performance analysis of a photovoltaic module based on single and double diode model
Authors: Nguyễn, Hữu Hiếu
Dương, Minh Quân
Hoàng, Dũng
Keywords: Pin mặt trời
Mô hình 1 điốt
Mô hình 2 điốt
Bức xạ
Nhiệt độ
Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 71 - 74.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9343
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhong.TT.pdfTóm tắt85.8 kBAdobe PDFView/Open
MoPhong.TV.pdfNội dung393.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.