Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9332
Title: Đánh giá ảnh hưởng của nhà máy điện gió đến chất lượng điện năng của hệ thống điện
Other Titles: Evaluation of effects of wind power plant on power quality of the power system
Authors: Trương, Minh Tấn
Phan, Văn Thừa
Đoàn, Thanh Bảo
Keywords: Máy điện
Chất lượng điện năng
Điện gió
Sóng hài
Dao động điện áp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 192 - 195.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9332
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaAnhHuong.TT.pdfTóm tắt80.82 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaAnhHuong.TV.pdfNội dung384.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.