Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9308
Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp “StreamDrop” trong chuẩn bị tiêu bản nhiễm sắc thể Allium ascalonicum L.
Other Titles: Aplication of method “StreamDrop” for chromosome preparation in Allium ascalonicum L.
Authors: Nguyễn, Minh Lý
Lê, Văn Kiêm
Ngô, Thị Hồng Vân
...
Keywords: Nhiễm sắc thể (NST)
Allium ascalonicum L.
StreamDrop
Cellulase
Nguyên phân
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 86 - 89.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9308
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuUngDungPhuongPhapStreamdrop.TT.pdfTóm tắt91.54 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuUngDungPhuongPhapStreamdrop.TV.pdfNội dung454.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.