Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9270
Title: Khôi phục tín hiệu, hình ảnh theo phương pháp "Lấy mẫu nén"
Other Titles: Signal and image reconstruction using compressive sensing
Authors: Nguyễn, Văn Điền
Hồ, Phước Tiến
Nguyễn, Tấn Hưng
Keywords: Tín hiệu thưa
Khôi phục ảnh
Tín hiệu
“Lấy mẫu nén”
Ma trận cấu trúc
GPSR
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 6 - 10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9270
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhoiPhucTinHieuHinhAnh.TT.pdfTóm tắt83.04 kBAdobe PDFView/Open
KhoiPhucTinHieuHinhAnh.TV.pdfNội dung482.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.