Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9225
Title: Nghiên cứu chế tạo thế hệ sơn mới thân thiện với môi trường có khả năng chống ăn mòn và hà bám trên cơ sở các vật liệu nano dẫn điện
Other Titles: Study on Preparation of a Novel Environmentally Friendly Anticorrosion and Antifouling Coating based on Conductive Nano materials
Authors: Phan, Thế Anh, TS.
Dương, Thế Hy, TS.
Võ, Công Tuấn, ThS.
Phan, Thanh Sơn, ThS.
Keywords: Vật liệu nano dẫn điện
Màng sơn
Chống ăn mòn
Chống hà bám
Công trình biển
Issue Date: 2018-09
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-01; 135 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan lý thuyết; Chương 2.Thực nghiệm; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9225
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTheAnh.TT.pdfTóm tắt2.01 MBAdobe PDFView/Open
PhanTheAnh.TV.pdfToàn văn9.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.