Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9196
Title: Nghiên cứu thực trạng vận dụng chuẩn mực kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Other Titles: Research on application of accounting standard at small and medium sized enterprises in Gia Lai province
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Vân
Lê, Thị Minh Hằng
Keywords: Chuẩn mực kế toán
Hệ thống kế toán
Báo cáo tài chính
Kiểm toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 08(129). 2018; Trang 37 - 40.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9196
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThucTrang.TT.pdfTóm tắt80.2 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThucTrang.TV.pdfNội dung418.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.