Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9194
Title: Xây dựng bản đồ ngập lụt của vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc thành phố Đà Nẵng khi có đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đường ADB và Hòa Phước - Hòa Khương
Other Titles: Building the inundation map of Da Nang city in the downstream of Vu Gia - Thu Bon river basin with Quang Ngai - Da Nang national highway, ADB and Hoa Phuoc - Hoa Khuong roads
Authors: Tô, Thúy Nga
Keywords: Lưu vực
Đà Nẵng
Mô phỏng lũ
Vu Gia - Thu Bồn
Bản đồ ngập lụt
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 47 - 51.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9194
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungBanDoNgapLut.TT.pdfTóm tắt84.7 kBAdobe PDFView/Open
XayDungBanDoNgapLut.TV.pdfNội dung1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.