Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9193
Title: Nghiên cứu xử lý ion kim loại đồng bằng vật liệu hấp phụ trên cơ sở đất sét Cổ Định - Thanh Hóa
Other Titles: A study on using natural clay of Thanh Hoa province for removal of Cu(II) ions from aqueous solution
Authors: Trần, Thị Kiều Ngân
Võ, Vũ Như Quỳnh
Lê, Văn Thuận
Keywords: Đất sét
Chitosan
Hấp phụ
Kim loại nặng
Đồng Cu(II)
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 42 - 46.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9193
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuXuLyIonKimLoaiDong.TT.pdfTóm tắt85.29 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuXuLyIonKimLoaiDong.TV.pdfNội dung630.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.