Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9183
Title: Ước lượng quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa trên tương tự bài viết
Other Titles: Estimating user's interest on social networks based on entries similarity
Authors: Nguyễn, Thị Hội
Trần, Đình Quế
Keywords: Quan tâm của người dùng
Mạng xã hội
Bài viết trên mạng xã hội
Độ đo tương tự
Người dùng trên mạng xã hội
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 28 - 32.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9183
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UocLuongQuanTamNguoiDung.TT.pdfTóm tắt79.5 kBAdobe PDFView/Open
UocLuongQuanTamNguoiDung.TV.pdfNội dung506.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.