Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9180
Title: Nghiên cứu xây dựng module tính ứng suất tán xạ sóng phục vụ tính toán sự xuất hiện dòng Rip vùng ven bờ
Other Titles: Research on establishing aradiation stress module to calculate appearance of Rip current in coastal areas
Authors: Trần, Thị Kim
Trà, Nguyễn Quỳnh Nga
Nguyễn, Thị Bảy
Keywords: Dòng Rip
Mô-đun RS
HYDIST-RC
Ứng suất tán xạ
Mô hình thủy động lực
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 33 - 37.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9180
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuXayDungModule.TT.pdfTóm tắt85.42 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuXayDungModule.TV.pdfNội dung800.48 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.