Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8958
Title: Xác định khả năng chịu tải an toàn của cọc khoan nhồi trong điều kiện vừa xét tính chất phân tán không gian của số liệu địa chất vừa thỏa một giá trị định trước của độ tin cậy
Other Titles: Determining allowable bearing capacity of medium bored pile with considering both spatial diversity in soil properties and a target index of reliability
Authors: Dương, Hồng Thẩm
Dương, Tấn Tài
Keywords: Khả năng chịu tải cho phép
Cọc khoan nhồi
Khoảng dao động
Hệ số tương quan theo chiều sâu
Chỉ số độ tin cậy mục tiêu
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 61 - 66.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8958
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XacDinhKhaNangChiuTaiAnToan.TT.pdfTóm tắt76.29 kBAdobe PDFView/Open
XacDinhKhaNangChiuTaiAnToan.TV.pdfNội dung1.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.