Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8952
Title: Nghiên cứu thực nghiệm sức chịu tải của cừ tràm trong gia cố nền đất yếu đường giao thông nông thôn và nhà cấp thấp tại tỉnh Trà Vinh
Other Titles: Experimental research on the bearing capacity of cajuput piles in reinforcing the softsoil below the rural roads and low level houses in Tra Vinh province
Authors: Trần, Quốc Huy
Châu, Trường Linh
Keywords: Cừ tràm
Nền gia cố cừ tràm
Sức chịu tải cừ tràm
Thí nghiệm nén tĩnh
Mô phỏng số
Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 23 - 26.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8952
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThucNghiem.TT.pdfTóm tắt78.98 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThucNghiem.TV.pdfNội dung2.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.