Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8950
Title: Nghiên cứu phát triển hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho các dự án khách sạn tại thành phố Đà Nẵng nhằm tăng lợi thế cạnh tranh
Other Titles: A study on the development of promotion tools for hotels in Da Nang city to increase competitive advantages
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Đàm, Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn, Văn Kỳ Long
Keywords: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
Quảng cáo
Khuyến mãi
Truyền miệng
Quyết định mua
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 47 - 50.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8950
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuPhatTrien.TT.pdfTóm tắt73.78 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuPhatTrien.TV.pdfNội dung1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.