Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8949
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam
Other Titles: A study on factors impacting on the expected net profit of construction companies in Viet Nam
Authors: Huỳnh, Thị Minh Trúc
Võ, Thị Diệu
Trần, Thị Hồng Phúc
Keywords: Lợi nhuận ròng
Hiệu suất tài chính
Công ty xây dựng
Hồi quy đa biến
Độ tin cậy
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 85 - 89.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8949
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCacYeuToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt76.98 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCacYeuToAnhHuong.TV.pdfNội dung1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.