Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8925
Title: Đánh giá thực trạng nguồn nước ngầm trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Assessing the status of groundwater source in Thanh Khe district, Da Nang city
Authors: Nguyễn, Lan Phương
Mai, Thị Thùy Dương
Keywords: Nước ngầm
Thanh Khê
Chất lượng nguồn nước
Hộ gia đình
Tiêu chuẩn
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 56 - 60.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8925
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaThucTrangNguonNuocNgam.TT.pdfTóm tắt76.34 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaThucTrangNguonNuocNgam.TV.pdfNội dung1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.