Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8924
Title: Dự tính sức chịu tải của móng nông và móng cọc cho khu vực thành phố Hội An
Other Titles: Estimation of bearing capacity of shallow foundation and deep foundation in Hoi An city
Authors: Nguyễn, Châu Lân
Phạm, Quang Đông
Đỗ, Hữu Đạo
Keywords: Móng nông
Móng cọc
Plaxis
Sức chịu tải
FEM
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 27 - 32.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8924
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuTinhSucChiuTai.TT.pdfTóm tắt75.25 kBAdobe PDFView/Open
DuTinhSucChiuTai.TV.pdfNội dung1.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.