Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8900
Title: Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên ảnh viễn thám Sentinel-1 và mô hình số hóa độ cao SRTM cho tỉnh Bình Định
Other Titles: Flood mapping by Sentinel-1 satellite images and SRTM dem for Binh Dinh province
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Keywords: Ngập lụt
Sentinel-1
SRTM
Năm 2017
Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8900
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungBanDoNgapLut.TT.pdfTóm tắt75.74 kBAdobe PDFView/Open
XayDungBanDoNgapLut.TV.pdfNội dung874.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.