Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8895
Title: Sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HC1
Other Titles: Using response surface method to optimize conversion reaction conditions of sucrose into 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde by a combination of heat and HC1 as a catalyst
Authors: Bùi, Viết Cường
Võ, Thị Hoàng Yến
Phùng, Thanh Anh
...
Keywords: 5-Hydroxymethyl-2-fufuraldehyde
Tối ưu hóa
Phương trình hồi quy
Sucrose
Sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HC1
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 12 - 15.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8895
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungPhuongPhapBeMatDapUng.TT.pdfTóm tắt91.75 kBAdobe PDFView/Open
SuDungPhuongPhapBeMatDapUng.TV.pdfNội dung427.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.