Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8887
Title: Nhận dạng hình ảnh tự nhiên sử dụng mô hình mạng neuron tích chập
Other Titles: Natural image recognition based on convolutional neural network
Authors: Vương, Quang Phước
Hồ, Phước Tiến
Keywords: Deep learning
Neuron network
MLP
CNN
Mô hình kết hợp
Nhận dạng hình ảnh
CIFAR-10
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 105 - 109.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8887
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanDangHinhAnhTuNhien.TT.pdfTóm tắt75.41 kBAdobe PDFView/Open
NhanDangHinhAnhTuNhien.TV.pdfNội dung610.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.