Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8886
Title: Phân tích hệ thống định vị sự cố bằng phương pháp sóng lan truyền cho đường dây truyền tải điện 500kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng
Other Titles: Analyze the fault locating system by traveling wave method for 500kV Doc Soi - Da Nang transmission line
Authors: Lê, Kim Hùng
Vũ, Phan Huấn
Trương, Thanh Trường
Keywords: Sóng lan truyền
Biến đổi Clarke
Truyền tải điện
Định vị sự cố
Matlab Simulink
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 58 - 62.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8886
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichHeThongDinhViSuCo.TT.pdfTóm tắt91.83 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichHeThongDinhViSuCo.TV.pdfNội dung619.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.