Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8809
Title: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng và đề xuất mô hình tiên lượng tại hạ lưu sông Sài Gòn, tỉnh Bình Dương
Other Titles: Evaluation of heavy metals pollution and proposing predictive models on downstream of Sai Gon river subbasin, Binh Duong province
Authors: Nguyễn, Ngọc Huy
Lê, Đức Trung
Chế, Đình Lý
...
Keywords: Sông Sài Gòn
Ô nhiễm kim loại nặng
Mô hình tiên lượng
Hồi quy tuyến tính đa biến
Mạng trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 63 - 67.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8809
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaHienTrangONhiemKimLoaiNang.TT.pdfTóm tắt81.23 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaHienTrangONhiemKimLoaiNang.TV.pdfNội dung773.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.