Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8800
Title: Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
Authors: Ngô, Thế Chi, GS.TS.
Nguyễn, Trọng Cơ, PGS.TS.
Lê, Thanh Hải, ThS.
...
Keywords: Phân tích tài chính doanh nghiệp
Giáo trình
Doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp
Học viện Tài chính
Issue Date: 2008
Publisher: Tài Chính
Description: Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung; GS.TS.Ngô Thế Chi, PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ chủ biên & tập thể tác giả; 446 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp; Chương 2: Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiêp; Chương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8800
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhPhanTichTaiChinhDoanhNghiep.TT.pdfMục lục1.12 MBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhPhanTichTaiChinhDoanhNghiep.TV.pdfNội dung18.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.