Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8799
Title: Áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) tại dây chuyền sản xuất tôm
Other Titles: A research on value stream mapping in shrimp production line
Authors: Nguyễn, Ngọc Thùy Nhiên
Nguyễn, Thị Tú Nhi
Võ, Trần Thị Bích Châu
Keywords: Trạng thái hiện tại
Trạng thái tương lai
Sản xuất tinh gọn
Sơ đồ chuỗi giá trị
Triết lý 5S
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 99 - 104.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8799
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ApDungSoDoChuoiGiaTri(VSM).TT.pdfTóm tắt76.78 kBAdobe PDFView/Open
ApDungSoDoChuoiGiaTri(VSM).TV.pdfNội dung528.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.